ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ
Direktor odjela

Dr.sc. Vladimir Jelavić, dipl.ing.stroj.

Kontakt

Rođen je u Zagrebu, doktorirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na temi razvoja metodologije za optimiranje energetske strukture urbanih sredina i zaštite okoliša. Ima ovlaštenja za poslove zašite okoliša u Republici Hrvatskoj i Sloveniji. Vodio je niz projekata u području energetike, zaštite okoliša, politika klimatskih promjena, nuklearnom području i području zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Radio je u Institutu za elektroprivredu, u nacionalnom uredu Programa za razvitak Ujedinjenih naroda (UNDP) kao voditelj programa za energetiku i klimu, bio je član timova za pregovaranje pridruživanja EU, Kyotskog protokola, Pariškog sporazuma i Konvencije o daljinskom prekograničnom onečišćenju zraka. U Nuklearnoj elektrani Krško radio je kao hrvatski predstavnik u dvočlanoj upravi elektrane. Revident je programa financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova EU. Od posljednjih radova, ističe se vođenje projekta izrade stručnih podloga za niskougljičnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu. Održao je niz pozivnih predavanja na međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Objavio je 15 originalnih znanstvenih radova i autor je više od dvije stotine studija. Znanstveni je suradnik i voditelj je kolegija na postdiplomskom studiju Ekonomskom fakultetu u Rijeci iz predmeta Energetika i klimatske promjene.


Pomoćnik direktora odjela

Maja Jerman - Vranić

Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Obavlja stručne poslove zaštite okoliša i zaštite prirode u skladu sa ovlaštenjem ministarstva. Ima više od 18 godina radnog iskustva u zaštiti okoliša, vodila je i koordinirala niz projekata iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja i gospodarenja otpadom, na regionalnoj i nacionalnoj razini. Ima iskustvo u vođenju i izradi projektne dokumentacije za EU sufinancirane projekte, iskustvo u izgradnji i certifikaciji sustava kvalitete i upravljanja okolišem.