ODJEL ZA ZAŠTITU ATMOSFERE I KLIMATSKE PROMJENE
Direktor odjela

Dr.sc. Vladimir Jelavić, dipl.ing.stroj.

Kontakt

Rođen je u Zagrebu, doktorirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na temi razvoja metodologije za optimiranje energetske strukture urbanih sredina i zaštite okoliša. Ima ovlaštenja za poslove zašite okoliša u Republici Hrvatskoj i Sloveniji. Vodio je niz projekata u području energetike, zaštite okoliša, politika klimatskih promjena, nuklearnom području i području zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Radio je u Institutu za elektroprivredu, u nacionalnom uredu Programa za razvitak Ujedinjenih naroda (UNDP) kao voditelj programa za energetiku i klimu, bio je član timova za pregovaranje pridruživanja EU, Kyotskog protokola, Pariškog sporazuma i Konvencije o daljinskom prekograničnom onečišćenju zraka. U Nuklearnoj elektrani Krško radio je kao hrvatski predstavnik u dvočlanoj upravi elektrane. Revident je programa financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova EU. Od posljednjih radova, ističe se vođenje projekta izrade stručnih podloga za niskougljičnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu. Održao je niz pozivnih predavanja na međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Objavio je 15 originalnih znanstvenih radova i autor je više od dvije stotine studija. Znanstveni je suradnik i voditelj je kolegija na postdiplomskom studiju Ekonomskom fakultetu u Rijeci iz predmeta Energetika i klimatske promjene.


Pomoćnik direktora odjela

Valentina Delija-Ružić

Diplomirala je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ima ovlaštenja za voditelja stručnih poslova zašite okoliša. Vodila je i koordinirala niz projekata u području zaštite atmosfere i klimatskih promjena, zaštite zraka te energetike. Ima više od 20 godina radnog iskustva u pripremi inventara emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari, projekcija emisija te u analizi, procjeni utjecaja i razvoju politike i mjera u energetskom sektoru na projektnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.