Usluge

UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA

Poslovi vezani za klimatske aktivnosti obavljaju se kroz Odjel za zaštitu atmosfere i klimatske promjene u kojem su zaposleni specijalisti različitih tehničkih, biotehničkih i prirodnih struka, osposobljeni i s dugogodišnjom praksom primjene metodologije Međunarodnog tijela o promjeni klime (IPCC) metodologije proračuna emisije i odliva stakleničkih plinova te ugljičnog otiska u ukupnom životnom ciklusu proizvoda i usluga. Proračuni se izrađuju na nacionalnoj razini, za energetska postrojenja, industrijska postrojenja, promet, sektor kućanstva i usluga, gospodarenje otpadom, poljoprivredu te korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo. EKONERG razvija i u svojim uslugama nudi integralni pristup, primjenu cjelovitih rješenja, korištenje informatičke tehnologije. Misija ovog odjela je podržati tranziciju prema konkurentnom niskougljičnom gospodarstvu i stvaranju društva otpornog na klimatske promjene.

TRGOVANJE EMISIJAMA

EKONERG je započeo s pružanjem poslovnih usluga u području trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova 2005. godine, odnosno iste godine kada je uspostavljen sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova Europske unije (EU ETS – European Union Emissions Trading System).

Od tada pa do danas EKONERG je uspješno završio mnoge projekte i izradio brojne studije, planove i elaborate za nadležna ministarstva i agencije u Hrvatskoj i u državama regije, kao i za predstavnike industrijskog sektora. Stručnjaci EKONERG-a sudjelovali su, između ostaloga, kao predavači u regionalnom programu ECRAN (Environment and Climate Regional Accession Network), RENA (Regional Environmental Network for Accession) te drugim projektima izgradnje kapaciteta.

ZAŠTITA ZRAKA

Zaštita zraka jedna je od djelatnosti u kojoj EKONERG ima najdulje iskustvo. U okviru ovog područja rade se studije meteoroloških istraživanja, proračuni emisija onečišćujućih tvari u zrak primjenom metodologije Izvršnog tijela LRTAP Konvencije (EMEP/EEA), modeliranje onečišćenja zraka urbanih aglomeracija, kompleksnih industrijskih postrojenja, regionalnog onečišćenja, planovi i programi zaštite zraka, ozonskog sloja i sprječavanja onečišćenja zraka. Prostorna raspodjela emisija u EMEP mreži visoke rezolucije izrađuje se za područje države, zona i aglomeracija. EKONERG radi proračune i kartiranje kritičnog opterećenja šumskih ekosustava i površinskih voda, a nacionalno je fokalno središte za integralne modelske procjene u okviru Konvencije o daljinskom prekograničnom onečišćenju zraka.

 • Strategije niskougljičnog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama
 • Nacionalni inventar emisije stakleničkih plinova
 • Politike i mjere za smanjenje emisija i projekcije emisija stakleničkih plinova
 • Programi zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama
 • Izračun ugljičnog otiska
 • Upravljanje ugljikom poslovnih sustava
 • Analize utjecaja politike klimatskih promjena na poslovanje gospodarskih sektora, korporacija i tvrtki
 • Korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo (LULUCF)
 • tehnička podrška u pripremi nacrta zakonskih i podzakonskih akata
 • izrada analize utjecaja zakonske regulative na postrojenja, industrijske sektore, industrijska udruženja i na gospodarstvo u cjelini
 • podrška ministarstvu nadležnom za EU ETS u izradi stajališta za pregovore na razini EU
 • stručna podrška i uspostava informatičkih rješenja za EU ETS
 • izrada analiza mogućnosti i programa smanjenja emisije CO2 iz postrojenja
 • edukacija u području EU ETS-a za predstavnike industrijskog sektora
 • stručna podrška u izradi planova praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja i svih izvješća za potrebe EU ETS-a
 • izrada cjelokupnog programa upravljanja na razini tvrtke s obzirom na EU ETS (carbon management)
 • Programi i planovi smanjenja emisije i onečišćenja zraka
 • Nacionalni inventar emisija onečišćujućih tvari (SO2, NOX, NMHOS, CO, NH3, TSP, PM10, PM2,5, BC, teški metali, dioksini i furani, PAH-ovi, PCB-ovi, HCB)
 • Prostorna raspodjela emisija onečišćujućih tvari u mreži visoke rezolucije
 • Politike i mjere za smanjenje emisija i projekcije emisija onečišćujućih tvari
 • Modeliranje onečišćenja zraka
 • Smanjenje emisija industrijskih postrojenja
 • Programi praćenja kvalitete zraka

Reference

EKONERG ima dugogodišnje iskustvo u izvještavanju vezano za Okvirnu konvenciju ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), Kyotski protokol, Štokholmsku konvenciju, Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP), izvješća prema zahtjevima EU direktiva, Eurostat izvješća. U projektima jačanja kapaciteta u provedbi klimatske politike i međunarodnog izvještavanja, pružaju se usluge na međunarodnoj razini, državnim institucijama i gospodarskim korporacijama. Na lokalnoj razini EKONERG daje potporu gradovima u izradi Održivih energetskih i klimatskih akcijskih planova (SECAP) i provođenju lokalnih Agenda 21. Kvaliteta usluge je u dubokom poznavanju međunarodne metodologije za izračun emisija IPCC-a i EMEP/EEA s integralnim pristupom u rješavanju problema klimatskih promjena i zaštite zraka. Stručnjaci EKONERG-a uključeni su pregovaračke timove na međunarodnim konvencijama, protokolima i bilateralnim pregovorima s Europskom komisijom.