Usluge

Usluge iz ovog područja obavlja Odjel za zaštitu okoliša i održivi razvoj, u uskoj suradnji s Odjelom za zaštitu atmosfere i klimu. U odjelu radi multidisciplinaran tim različitih prirodnih i tehničkih struka sa snažnom potporom tehničke i informatičke kompetencije ostalih odjela EKONERG-a.

Usluge se odnose na kompleksne i specifične poslove iz područja zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja, od pripreme strategijskih i planskih dokumenata i studija, do konzultantskih usluga u fazi pripreme izgradnje, korištenja te prestanka rada energetskih, industrijskih, komunalnih i ostalih infrastrukturnih zahvata. Odjel pruža i usluge u području nuklearne sigurnosti i poslove vezano za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Za pripremu zakonom propisanih dokumenata zaštite okoliša i prirode EKONERG ima ovlaštenja ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša u Republici Hrvatskoj.

 • Strateške studije o utjecaju strategija, planova ili programa na okoliš za postupak strateške procjene strategije, planova ili programa na okoliš (SPUO), i druga dokumentacija za postupak SPUO,
 • Studije i elaborati o utjecaju zahvata na okoliš za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO), i druga dokumentacija za postupak SUO
 • Priprema dokumentacije za provedbu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za strategije, planove, programe ili zahvate
 • Dokumentacija za ishođenje okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća
 • Programi zaštite okoliša
 • Izvješća o stanju okoliša
 • Izvješća o sigurnosti
 • Elaborati zaštite okoliša (za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliš)
 • Posebni elaborati ili izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
 • Sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
 • Izrada projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjenama klime
 • Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš
 • Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna, i projekcija za potrebe sastavnica okoliša
 • Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti
 • Praćenje stanja okoliša
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja
 • Izrada elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša "Prijatelj okoliša" i znaka EU Ecolabel
 • Izrada elaborata o utvrđivanje mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša
 • Izrada planova gospodarenja otpadom
 • Izrada elaborata gospodarenja otpadom za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom
 • Izbor tehnoloških rješenja za smanjenje utjecaja na okoliš
 • Analiza složenih problema vezanih za onečišćenje zraka, voda i tla te buku i otpad
 • Matematički modeli onečišćenje zraka, voda i mora te širenja buke
 • Modeli projekcija nastanka različitih vrsta otpada
 • Informatički sustavi u zaštiti okoliša
 • Izrada strategija, programa, planova, izvješća, studija izvodljivosti sa analizom koristi i troškova
 • Pripremne aktivnosti za uvođenje sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2015
 • Izbor lokacije energetskih, industrijskih i komunalnih objekata
 • Izrada programa terenskih istražnih radova, upravljanje, provođenje i nadzor nad provedbom terenskih istražnih radova
 • Analize troškova i koristi, analize troškovne učinkovitosti i analize troškova i rizika
 • Izrada dubinskih pregleda poduzeća s gledišta okoliša - due diligence izvještaji (EDD)
 • Praćenje troškova zaštite okoliša
 • Analiza i primjena ekonomskih instrumenata u zaštiti okoliša
 • Studije rizika, sigurnosne analize te studije upravljanja rizikom
 • Operativni planovi za provedbu mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
 • Planovi rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Utjecaj na okoliš skladišta I odlagališta radioaktivnog otpada
 • Analiza i ažuriranje zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode
 • Usklađivanje s europskom regulativom u području zaštite okoliša i prirode
 • Projekti iz programa LIFE, Interreg, CEF
 • Izrada aplikacijske dokumentacije za EU fondove
 • Revizija Operativnih programa ESI fondova Europske unije
 • Izrada različitih dokumenata prema zadanim formatima EU, Svjetske banke, EBRD-a
 • Uključivanje okoliša u projekte zajedničke poljoprivredne prakse (CAP)
 • Uspostava sustava upravljanja okolišem
 • Ekološko označavanje
 • Projekti jačanja kapaciteta državnih uprava i agencija
 • Obrazovanje u zaštiti okoliša u industriji
 • Komunikacijske strategije i planovi

Reference

Odjel za zaštitu okoliša i održivi razvoj ima tri desetljeća iskustva, s razvojem kompetencija koje su bile pionirskog karaktera u Republici Hrvatskoj. Odjel je radio prve studije o utjecaju na okoliš, prva modeliranja onečišćenja zraka, prve studije kartiranja kritičnog opterećenja šumskih ekosustava i površinskih voda, prvo izvješće za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), prvo izvješće o emisijama za Konvenciju o daljinskom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP), prva energetsko-okolišna optimiranja urbanih sredina, prve analize sigurnosti nuklearnih postrojenja i odlaganja radioaktivnog otpada.

Najveći broj referenci EKONERG-a odnosi se na projekte i studije najznačajnijih i najvećih energetskih i industrijskih postrojenja u Republici Hrvatskoj.

EKONERG radi na projektima zaštite zraka, na projektima zaštite prirode, Natura2000 područja, projektima zaštite vodnih resursa, kao i na projektima umrežavanja, vidljivosti i informiranja. Veliki broj referenci odnosi se i na održivo gospodarenje otpadom s misijom trajne podrške izgradnji kružnog gospodarstva.